ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (งบรวม)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นตัวเลขต่อหุ้น

  2559
(ปรับปรุงใหม่)
2560
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม 8,981 7,228
รายได้จากการขายและบริการ 8,642 6,689
กำไรขั้นต้น 3,073 1,398
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน 1,562 (3,594)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,612 (2,650)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา 4,321 (699)
สถานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 32,840 25,939
หนี้สินรวม 13,919 10,659
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 18,921 15,280
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.53 3.22
อัตราส่วนเงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.54 0.49
อัตรากำไรขั้นต้น 36% 21%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 17% -50%
อัตรากำไรสุทธิ 18% -37%
อัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน 5% -10%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 9% -17%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.47 (2.42)
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 17.26 13.94

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่