ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (งบรวม)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นตัวเลขต่อหุ้น

  2557
(ปรับปรุง)
2558 2559
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม   12,310 12,943   11,871
รายได้จากการขายและบริการ   11,893 12,453   11,517
กำไรขั้นต้น 4,852 5,099 4,163
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน 1,998 2,981 1,938
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,601 2,122 1,612
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา 5,110 5,758 4,860
สถานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 31,888 33,592 32,840
หนี้สินรวม   14,603 15,481   13,919
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม   17,285 18,111   18,921
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.77 1.83 2.53
อัตราส่วนเงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.64 0.65 0.54
อัตรากำไรขั้นต้น 41% 41% 36%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 17% 24% 17%
EBITDA Margin 43% 46% 42%
อัตรากำไรสุทธิ 13% 17% 14%
อัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน 5% 6% 5%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 10% 12% 9%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.46 1.94 1.47
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 15.41 16.14 16.89

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่