ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (งบรวม)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
หน่วย: ล้านบาท

รายได้

2560 :
6,689

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีและค่าเสื่อมราคา

2560 :
-699

กำไรสุทธิ

2560 :
-2,650

สินทรัพย์รวม

2560 :
25,939

หนี้สินรวม

2560 :
10,659

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

2560 :
15,280

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่