ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM)
หมวดอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่
  1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
  2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ
  3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ
เลขทะเบียนบริษัท 0107536000897 (เดิมเลขที่ บมจ. 163)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ตั้งสำนักงานสาขา 1 เลขที่ 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ (66) 2596 5060
โทรสาร (66) 2591 0705
ที่ตั้งสำนักงานสาขา 2 เลขที่ 50 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ (66) 2599 3000
โทรสาร (66) 2599 3000 ต่อ 712
ทุนจดทะเบียน 5,499,884,200.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,099,976,840 หุ้น
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ทุนชำระแล้ว 5,479,969,700.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,095,993,940 หุ้น
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 5 บาท
โทรศัพท์ (66) 2596 5060
โทรสาร (66) 2591 0705
เว็บไซต์บริษัท www.thaicom.net

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่