สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ขอให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรอย่างรอบคอบ โปร่งใส ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2561 เป็นปีที่ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ย่างเข้าสู่ปีที่ 26 ความสำเร็จตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา เต็มไปด้วยอุปสรรค ความท้าทาย ความกล้าคิดกล้าทำ ที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามานำเสนอ ตอบสนองให้ลูกค้าของบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อยอดอย่างยั่งยืน เพื่อประชาชนผู้ใช้งานทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศที่สัญญาณดาวเทียมไทยคม ทั้ง 5 ดวง ครอบคลุมไปถึงไม่ว่าจะเป็นประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มาเลเซียอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และประเทศบางส่วนในทวีปแอฟริกา คณะกรรมการตระหนักดีว่า ความสำเร็จในอดีต ไม่สามารถจะขับเคลื่อนให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไปในอนาคตได้ หากไม่ได้รับการเตรียมการที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้าการตระหนักรู้เท่าทันการปรับเปลี่ยนของโลกดิจิทัลในยุคนี้ จึงเป็นความท้าทายอย่างมาก

ในปี 2560 บริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากจากการปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรง และกว้างขวาง ทำให้ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทหลายรายได้รับผลกระทบ จนต้องยกเลิกสัญญาการให้บริการกับบริษัทนอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบของภาครัฐได้ส่งผลกระทบต่อแผนการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทด้วยทั้งหมดนี้ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบทางผลประกอบการทางด้านการเงินที่ไม่สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามประมาณการได้

คณะกรรมการฝ่ายจัดการและพนักงานทุกคนได้ทำงานอย่างหนัก ใช้เวลาปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวให้ดีขึ้นจึงนำมาสู่การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ จาก “การเป็นผู้ให้บริการดาวเทียมชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย” ซึ่งได้ใช้มากว่า 5 ปีแล้ว ขยายให้กว้างขึ้นเป็น “การเป็นผู้ให้บริการดาวเทียมและดิจิทัลแพลทฟอร์มชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย” เพื่อแสดงให้เห็นทิศทางที่บริษัทมุ่งมั่นจะขยายตัวเพิ่มจากธุรกิจดาวเทียมในปัจจุบัน บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้สอดรับกับทิศทางใหม่ที่ได้วางไว้ กิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา คือ การขายหุ้นในบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของแผนในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมทางด้านการเงิน สำหรับการลงทุน และการขยายตัวไปในทิศทางธุรกิจใหม่ๆ เป็น start up new business ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทจะได้รับผลกระทบทางธุรกิจ แต่บริษัทยังคงยึดมั่นในการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลอย่างเข้มงวด ดังที่ได้ปรากฏว่าไทยคมยังได้รับการจัดอันดับ CGR ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 5 และสามารถทำคะแนนได้เพิ่มขึ้นในทุกหมวด และยังสามารถคงสถานะการเป็นหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ และยึดมั่นในการบริหารงานภายใต้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเต็มความสามารถ

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากรของบริษัท โดยได้นำหลักการ Constructionism และ Learning Organization ของ MIT เข้ามาพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัท เพื่อทำให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างความกระตือรือร้นในการทำงานแก่พนักงาน ให้สามารถคิดค้นนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไปได้ในอนาคต นอกจากนั้นบริษัทยังให้ความสำคัญแก่การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วย

คณะกรรมการจะเร่งติดตามและร่วมมือกับฝ่ายจัดการในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร และพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งเพื่อประโยชน์สุขของผู้ลงทุน

พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์
นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่