สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ขอให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรอย่างรอบคอบ โปร่งใส ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาเป็นวันที่ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งมาครบ 25 ปี คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้เสด็จมาทรงเปิด สถานีควบคุมดาวเทียม เมื่อครั้งที่บริษัทได้ส่งดาวเทียมดวงแรกของประเทศขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จ และยังได้พระราชทานนาม ดาวเทียมให้ว่า ไทยคม ซึ่งมีความหมายว่า การสื่อสารของประเทศไทย (Thai Communication) นับจากวันนั้น มาจนถึงปี 2560 ไทยคมได้สร้างและส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ ในนามดาวเทียมไทยคม แล้วถึง 8 ดวง นับได้ว่าบริษัทได้เป็นผู้ริเริ่มในการ วางรากฐานโครงข่ายด้านการสื่อสารให้กับประเทศไทย ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม จนเชื่อมต่อไปสู่ การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านการเงินการธนาคาร การบริหารจัดการ และภาคการบริการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา เมื่อเริ่มต้นในประเทศแล้ว บริษัทได้ขยายฐานการให้บริการไปตามขอบเขต หรือ Footprint ของดาวเทียมแต่ละดวง พร้อมทั้ง ได้สั่งสมประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านดาวเทียม ได้พัฒนาบุคคลากรด้านวิศวกรรมอวกาศ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จนเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ให้บริการในประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลก อาทิเช่น ออสเตรเลีย จีน พม่า เวียดนาม อินเดีย เเละอื่นๆ บริษัทนำเงินตราต่างประเทศจากรายได้การให้บริการกลับเข้าสู่แผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ตลอดระยะเวลา 25 ปี บริษัทต้องเผชิญความท้าทายหลากหลายด้าน สามารถกล่าวได้ว่า ไม่มีปีไหนเลยที่ผ่านไปโดยไร้อุปสรรคสำหรับ ไทยคม อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรอันแข็งแกร่ง ทำให้พนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัท เกิดความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม มีความกล้าหาญที่จะเผชิญกับความท้าทาย เน้นการสร้างสรรค์ ด้านนวัตกรรม และมีจิตสำนึกในการตอบแทนสังคมโดยใช้ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้าช่วย ในปี 2559 ก็เช่นกัน บริษัท ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิสังคมหลายด้าน ความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวต่ำลง ทำให้เกิดผลกระทบโดยตรง กับรายได้ของบริษัท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอันเกี่ยวกับกฎระเบียบของภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่อาจคาดการณ์ได้ ตัวแปรเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตามแม้ผลประกอบการทางด้านการเงินจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาธรรมภิบาล และการสร้างความยั่งยืนของบริษัทอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยที่บริษัทยังสามารถรักษามาตรฐานในการดำรงไว้ซึ่งคะแนนในระดับดีเลิศ (5 ดาว) ในด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัท จดทะเบียนไทยประจำปี 2559 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (2556-2559) ซึ่งทำการสำรวจเป็นประจำทุกปี โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันกรรมการไทย และการได้รับรางวัล “รายงานความยั่งยืนดีเด่น” ในฐานะที่ บมจ.ไทยคม เป็นองค์กรริเริ่มจัดทำรายงาน แห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) โดยอิงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 ข้อ ที่สหประชาชาติประกาศเป็นเป้าหมายโลก

คณะกรรมการบริษัทจึงได้เน้นใช้เวลาในการพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์ในอนาคตของบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการ และจะได้ใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นในการประเมินและทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทสามารถกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจให้สอดคล้องกับ สภาพภูมิสังคม และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้น บริหารความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ กำกับดูแลอนุมัติงบประมาณ ทรัพยากร ต่างๆ ที่จำเป็น และให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด

โดยในปี 2560 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่จะมุ่งเน้นการเจริญเติบโตทั้งทางด้านธุรกิจหลักคือการให้บริการ ทางด้านดาวเทียม และการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจบริการข้างเคียง และมองหาธุรกิจใหม่ๆ ที่จะสร้างความเจริญเติบโตทางด้านการเงินของบริษัทต่อไปในอนาคต โดยคณะกรรมการได้อนุมัติให้บริษัท ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีฝ่ายที่จะรับผิดชอบด้านกลยุทธ์ และธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะ และจะสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ ข้างเคียง เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้ในแนวทางที่เปิดกว้างขึ้น

คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับความไว้วางใจของท่านผู้ถือหุ้น ในการที่จะกำกับดูแลให้บริษัทเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการในระดับโลก มีธรรมภิบาลที่ดีมีแผนกลยุทธ์ที่จะทำให้ไทยคม ดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์
นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่