การประชุมผู้ถือหุ้น

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
ปี:
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561
เอกสารแนบ 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2)
เอกสารแนบ 2. รายงานประจำปี 2560 พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบ CD-ROM (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 และระเบียบวาระที่ 9)
เอกสารแนบ 3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ ที่ 7)
เอกสารแนบ 4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
เอกสารแนบ 5. บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และสำเนาประกาศ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง ห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2556 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 11)
เอกสารแนบ 6. คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และรายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 8. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ 11. หนังสือมอบฉันทะ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ ค.
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่