รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
ที่ ชื่อ จำนวนหุ้น %
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 450,870,934 41.14
2. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 96,853,930 8.84
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 85,079,044 7.76
4. นายณฤทธิ์ เจียอาภา 17,590,000 1.60
5. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC 15,520,000 1.42
6. CHASE NOMINEES LIMITED 13,211,200 1.21
7. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 12,532,400 1.14
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 10,799,200 0.99
9. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 8,301,500 0.76
10. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 7,627,500 0.67
11. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 7,327,100 0.66
12. นายมงคล สุขเจริญคณา 7,288,000 0.70
13. นายกิตติ งามมหรัตน์ 5,799,700 0.53
    738,800,508 67.41

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 17/02/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่