วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

วิสัยทัศน์


ไทยคม "มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย" ที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกในการเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสาร มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสาร อีกทั้งยังยึดมั่นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และหลักธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน


พันธกิจ


  1. มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนาความสามารถในการทำงานและสร้างความผูกพันกับพนักงาน
  2. มุ่งนำเสนอนวัตกรรมดาวเทียม และการเชื่อมต่อการสื่อสารที่เป็นเลิศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของลูกค้า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
  3. มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  4. มุ่งสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสังคมโดยรวม ผ่านกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

“นำเทคโนโลยีด้านดาวเทียมการสื่อสาร ผสมผสานกับประสบการณ์อันเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อการทำประโยชน์ ในการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและชุมชน เพื่อการพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ประชาชน เสริมสร้างสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตและสังคมที่แข็งแกร่งและมั่นคง”

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่