ติดต่อนักวิเคราะห์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
Company Contact
A
AEC Securities Pcl. ชวิต หวังมุทิตากุล
E-mail: chawit.w@aecs.com
Aira Securities Co.,Ltd. พลเทพ วงษ์นาค
E-mail: phonthep@aira.co.th
Asia Plus Securities Pcl. กวี มานิตสุภวงศ์
E-mail: kawee@asiaplus.co.th
สุวัฒน์ วัฒนพรพรหม
E-mail: suwat@asiaplus.co.th
Asiawealth Securities Co.,Ltd. นฤดล รัศมี
E-mail: narudon.Ru@asiawealth.co.th
B
Bualuang Securities Pcl. ประสิทธิ์ สุจิรวรกุล
E-mail: prasit@bualuang.co.th
C
Capital Nomura Securities Pcl. ณัฐพล คำนวณผล
E-mail: nuttapon.kumnounphon@th.nomura.com
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd วสุ มัทนพจนารถ
E-mail: Wasu.ma@cgs-cimb.com
CLSA Securities (Thailand) Ltd. David Beller
E-mail: david.beller@clsa.com
Country Group Securities Pcl. พัชรินทร์ วัฒนาแก้วศรีเพชร
E-mail: putcharin.wa@countrygroup.co.th
D
DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd. วรพงศ์ ตันติวุฒพงษ์
E-mail: chirasitv@th.dbsvickers.com
F
Finansia Syrus Securities Pcl. วีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา
E-mail: veeravat.v@fnsyrus.com
G
Globlex Securities Co.,Ltd. บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
E-mail: boonyarith@globlex.co.th
I
IV Global Securities Pcl. รัตนา ลีนุตพงษ์
E-mail: rattanal@ivglobal.co.th
K
Kasikorn Securities Pcl. พชระ เลิศวิราม
E-mail: phochara.l@kasikornsecurities.com
KGI Securities (Thailand) Pcl. ปิยะธิดา สนธิสมบัติ
E-mail: piyathidas@kgi.co.th
Krungsri Securities Pcl. กิตติสร พฤติภัทร
E-mail: Kittisorn.Pruitipat@krungsrisecurities.com
KT ZMICO Securities Co.,Ltd. วราภรณ์ วิบูลคณารักษ์
E-mail: warapornw@ktzmico.com
KTB Securities (Thailand) Co.,Ltd. นนทพันธ์ รัชตะสมบูรณ์
E-mail: nontapat.r@ktbst.co.th
M
Macquarie Securities (Thailand) Ltd. อิทธิกร ปราการพิลาศ
E-mail: itthikorn.prakarnpilas@macquarie.com
Maybank Kim Eng Securities Pcl. ศุภชัย วัฒนวิเทศกุล
E-mail: supachai.w@maybank-ke.co.th
P
Phatra Securities Plc. ธิติเทพ นพเกตุ
E-mail: Thitithep@phatrasecurities.com
Phillip Securities (Thailand) Pcl. อรมงคล ตันติธนาธร
E-mail: ornmongkolt@phillip.co.th
S
SCB Securities Co.,Ltd. ปฏิภาค นวาวัตน์
E-mail: phatipak.navawatana@scb.co.th
T
Thanachart Securities Pcl. ชัชชวิน เลิศอภิรักษ์
E-mail: chatchawin.ler@thanachartsec.co.th
Trinity Securities Co.,Ltd. เอกรินทร์ วงศ์ศิริ
E-mail: ekkarin@trinitythai.com
U
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Pcl. ชัยวัฒน์ อาศิระวิชัย
E-mail: chaiwat@uobkayhian.co.th
Y
Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd. พูนพัทธ์ ไชยคำหาญ
E-mail: poonpat@yuantathai.com

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่