ข้อมูลหุ้นกู้

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
สัญลักษณ์ มูลค่า (ล้านบาท) วันที่ออก วันครบกำหนดไถ่ถอน อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ย
THCOM19OA 500 2 ต.ค. 57 2 ต.ค. 62 5 4.28% ปีละ 2 ครั้ง
THCOM19OB 1,775 2 ต.ค. 57 2 ต.ค. 62 5 4.28% ปีละ 2 ครั้ง
THCOM21OA 500 2 ต.ค. 57 2 ต.ค. 64 7 4.68% ปีละ 2 ครั้ง
THCOM21OB 1,775 2 ต.ค. 57 2 ต.ค. 64 7 4.68% ปีละ 2 ครั้ง

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่