ความเป็นมาของบริษัท

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
ปี:
เดือน รายละเอียด
มีนาคม

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ การจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 767 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

เมษายน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 บริษัทได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 บริษัทที่มีระบบการบริหารงาน คุณภาพ (Quality Management System) และ ISO 22301:2012 ใบรับรองการตรวจประเมินระบบ การบริการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารงานของบริษัทที่มีศักยภาพที่แข็งแกร่ง และการบริหารจัดการที่มี คุณภาพ มีความเตรียมพร้อมและมีแผนฉุกเฉินรองรับเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

สิงหาคม

บริษัทได้รับการยืนยันการจัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันจาก ทริส เรทติ้ง ที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยผลการจัดอันดับของทริสเรทติ้งที่ ระดับ “A-” ในปี 2560 นั้น พิจารณาจากความแข็งแกร่งของสถานะทางการตลาดของบริษัทในการ เป็นผู้นำการให้บริการธุรกิจโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม สถานะทางการเงินและการมีสภาพคล่องที่ พอเพียง รวมถึงภาระหนี้ของบริษัทที่จัดอยู่ในระดับปานกลาง

พฤศจิกายน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการอยู่ ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน (2556-2560) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมาจากการที่บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ยึดมั่นนโยบาย ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างครบถ้วนและรอบด้านของการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน การได้รับการคัดเลือกดังกล่าว สะท้อนการเป็นบริษัทที่มีการดำเนิน ธุรกิจอย่างสมดุลระหว่างผลประกอบการทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอด จนสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ Environment Social and Governance : ESG ไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้รับอนุมัติจาก ผู้ถือหุ้นในการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด (ดีทีวี) (บริษัทย่อยของบริษัท) ถืออยู่ใน บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) จำนวน 250,099,990 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 42.07 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของซีเอสแอล ให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับเบิ้ลยูเอ็น) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส) ในราคาเสนอซื้อ 7.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารายการเท่ากับ 1,950.78 ล้านบาท โดยผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ที่ดำเนินการโดยเอดับเบิ้ลยูเอ็น

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่