ความเป็นมาของบริษัท

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
ปี:
รายละเอียด
ในปี 2561 บริษัทมีการปรับโครงสร้างบริษัทย่อย คือ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อเตรียมการสำหรับการดำเนินธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี เพื่อเสริมกับธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบัน
และนอกจากนี้ บริษัทมีพัฒนาการที่สำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ กำกับดูแลกิจการ โดยบริษัทได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 หลังจากได้ รับใบรับรองครั้งแรกเมื่อปี 2558
บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนถึงการเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่าง ผลประกอบการทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ Environment Social and Governance : ESG ไปใช้เป็นกลไก ในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทได้รับการจัดอันดับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการคงมาตรฐานบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการอยู่ใน เกณฑ์ CG “ดีเลิศ” ระดับห้าดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (2556-2561) จากการที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ อย่างถูกต้อง ยึดมั่นนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อย่างครบถ้วน และรอบด้านของการดำเนินธุรกิจ
บริษัทได้รับรางวัล ASEAN Corporate Governance Awards ระดับ TOP 50 ASEAN PLCs ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในฐานะบริษัท จดทะเบียนไทย ที่ได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีตาม หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ASEAN CG Scorecard ซึ่งถือเป็น หลักเกณฑ์กลางในการประเมินและจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อมุ่งยกระดับมาตรฐานด้านการกำกับดูแล กิจการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียน

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่