ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันที่ไม่ได้รับสิทธิ
ปันผล(XD)
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภทเงินปันผล เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย วันผลประกอบการ
28/03/61 04/04/61 25/04/61 เงินปันผล 1.36 บาท 01/01/61-31/01/61
01/02/60 04/04/60 26/04/60 เงินปันผล 0.70 บาท 01/01/59-31/12/59
10/02/59 01/04/59 26/04/59 เงินปันผล 0.65 บาท 01/01/58-31/12/58
11/02/58 30/03/58 23/04/58 เงินปันผล 0.65 บาท 01/01/57-31/12/57
13/02/57 01/04/57 23/04/57 เงินปันผล 0.45 บาท 01/01/56-31/12/56
13/02/56 02/04/56 24/04/56 เงินปันผล 0.40 บาท 01/01/55-31/12/55
14/02/55 - - ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 บาท 01/01/54-31/12/54
16/02/54 - - ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 บาท 01/01/53-31/12/53
19/02/53 - - ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 บาท 01/01/52-31/12/52
19/02/52 - - ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 บาท 01/01/51-31/12/51

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่