ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (งบรวม)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นตัวเลขต่อหุ้น

  2560 2561
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม 7,228 8,174
รายได้จากการขายและบริการ 6,689 6,008
กำไรขั้นต้น 1,398 1,789
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน (3,594) (1,981)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (2,650) 230
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (699) (52)
สถานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 25,939 22,202
หนี้สินรวม 10,659 9,065
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 15,280 13,137
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.22 2.39
อัตราส่วนเงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.49 0.53
อัตรากำไรขั้นต้น 21% 30%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (54%) (33%)
อัตรากำไรสุทธิ (39%) 4%
อัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน (9%) 1%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (16%) 2%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (2.42) 0.21
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 13.52 11.99

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่