ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (งบรวม)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
หน่วย: ล้านบาท

รายได้

2561 :
6,008

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีและค่าเสื่อมราคา

2561 :
-52

กำไรสุทธิ

2561 :
230

สินทรัพย์รวม

2561 :
22,202

หนี้สินรวม

2561 :
9,065

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

2561 :
13,137

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่