แบบ 56-1

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2561

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด ZIP

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2560

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด ZIP

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2559

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด ZIP

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2558

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด ZIP

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2557

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด ZIP

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2556

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด ZIP

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2555

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด ZIP

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2554

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด ZIP

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2553

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด ZIP

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่