ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM)
หมวดอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่
  1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
  2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ
  3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ
เลขทะเบียนบริษัท 0107536000897 (เดิมเลขที่ บมจ. 163)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ตั้งสำนักงานสาขา
  1. เลขที่ 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  2. เลขที่ 50 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
ทุนจดทะเบียน 5,499,884,200.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,096,101,954 หุ้น
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ทุนชำระแล้ว 5,480,509,770.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,096,101,954 หุ้น
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 5 บาท
โทรศัพท์ (66) 2596 5060
โทรสาร (66) 2591 0705
เว็บไซต์บริษัท www.thaicom.net

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่