การประชุมผู้ถือหุ้น

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
ปี:
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562
เอกสารแนบ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2)
เอกสารแนบ 2. รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 และระเบียบวาระที่ 8)
เอกสารแนบ 3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ ที่ 6)
เอกสารแนบ 4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
เอกสารแนบ 5. บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และสำเนาประกาศ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง ห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2556 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9)
เอกสารแนบ 6. คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และรายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 8. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ 11. หนังสือมอบฉันทะ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ ค.
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่