รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 มีดังนี้

ที่ ชื่อ จำนวนหุ้น %
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 450,870,934 41.13
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 81,100,166 7.40
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 45,310,799 4.13
4. นายณฤทธิ์ เจียอาภา 17,613,000 1.61
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 16,322,577 1.49
6. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC 15,520,000 1.42
7. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 8,281,500 0.76
8. NORTRUST NOMINEE LTD-CL AC 6,839,500 0.62
9. น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล 5,733,700 0.52
10. นายกิตติ งามมหรัตน์ 5,657,000 0.52
653,249,176 59.61

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่