บริษัทในเครือ

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
หมวดอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่
  1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
  2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ
  3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ
เลขทะเบียนบริษัท 0107536000897 (เดิมเลขที่ บมจ. 163)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ตั้งสำนักงานสาขา
  1. เลขที่ 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  2. เลขที่ 50 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
ทุนจดทะเบียน 5,499,884,200.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,096,101,954 หุ้น
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ทุนชำระแล้ว 5,480,509,770.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,096,101,954 หุ้น
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 5 บาท
โทรศัพท์ (66) 2596 5060
โทรสาร (66) 2591 0705
เว็บไซต์บริษัท www.thaicom.net

ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง


สำนักงาน Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 200,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.01 ดอลลาร์สหรัฐ
ทุนชำระแล้ว 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100
สำนักงาน 24 Unity Drive North, Abany, Auckland 0757, New Zealand
โทรศัพท์ (649) 414 5920
โทรสาร (649) 414 5922
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศนิวซีแลนด์
ทุนจดทะเบียน 3,196,133 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 3,196,133 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
ทุนชำระแล้ว 3,196,133 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100
สำนักงาน 5 George Place, Artarmon, NSW 2064, Australia
โทรศัพท์ (612) 8458 0500
โทรสาร (612) 8006 5592
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศออสเตรเลีย
ทุนจดทะเบียน 6,950,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 6,950,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ทุนชำระแล้ว 6,950,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100
สำนักงาน Level 2, 231 Adelaide Terrace, Perth, WA 6000, Australia
โทรศัพท์ (61) 8 9225 7800
โทรสาร (61) 8 9225 7811
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียมและโซลูชั่นเพื่อธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน 13,374,571 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 1 หุ้น
5,960,354 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 7,414,217 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ทุนชำระแล้ว 13,374,571 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100
สำนักงาน 8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981
โทรศัพท์ (65) 6338 1888
โทรสาร (65) 6337 5100
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4
ทุนจดทะเบียน 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 20,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 ดอลลาร์สิงคโปร์
ทุนชำระแล้ว 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100
สำนักงาน Intercontinental Trust Limited, Suite 802, St. James Court, St. Denis Street, Port Louis, Mauritius
โทรศัพท์ (230) 213 9800
โทรสาร (230) 210 9168
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4
ทุนจดทะเบียน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 20,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ทุนชำระแล้ว 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100
สำนักงาน 1231-1 Hio, Oganomachi, Chichibu-gun, Saitama, Japan
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศญี่ปุ่น
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 เยน
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 10,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10,000 เยน
ทุนชำระแล้ว 100,000,000 เยน
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100
สำนักงาน 208, II FLOOR, ABW TOWER, M.G. ROAD, IFFCO CHOWK, GURGAON - 122002, Haryana, INDIA
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และบริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับดาวเทียม
ทุนจดทะเบียน 30,000,000 รูปีอินเดีย
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 30,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 รูปีอินเดีย
ทุนชำระแล้ว 30,000,000 รูปีอินเดีย
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100
สำนักงาน Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortolar, British Virgin Islands
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านวิศวกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
ทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 10 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ทุนชำระแล้ว 10 ดอลลาร์สหรัฐ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100
สำนักงาน เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (66) 2596 5060
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านธุรกิจกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 100,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท
ทุนชำระแล้ว 250,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 99.99
สำนักงาน Intercontinental Trust Limited, Level 3, Alexander House, 35 Cybercity, Ebene, Mauritius
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8
ทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 50,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ทุนชำระแล้ว 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100
สำนักงาน 12th Floor, Standard Chartered Tower, 19, Cybercity, Ebene, Mauritius
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านเทคโนโลยี
ทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 50,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ทุนชำระแล้ว 12,500 ดอลลาร์สหรัฐ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ


สำนักงาน เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (662) 950-5005
โทรสาร (662) 591-0708
เว็บไซต์ www.dtvservice.net
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ บริการให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบสำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์แบบครบวงจร (System Integration)
ทุนจดทะเบียน 398,791,470 บาท
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 39,879,147 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท
ทุนชำระแล้ว 398,791,470 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 99.99
สำนักงาน 9A, Street 271, Tomnup Teuk quarter, Chamkar Mon district, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
โทรศัพท์ (855) 023 305 990
โทรสาร (855) 023 994 669
เว็บไซต์ www.cdn.com.kh
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศกัมพูชา
ทุนจดทะเบียน 2,400,000,000 เรียล (600,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 1,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 2,400,000 เรียล
ทุนชำระแล้ว 2,400,000,000 เรียล (600,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100

ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ


สำนักงาน 8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981
โทรศัพท์ (65) 6338 1888
โทรสาร (65) 6337 5100
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในระดับนานาชาติ
ทุนจดทะเบียน 14,658,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 14,658,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 ดอลลาร์สิงคโปร์
ทุนชำระแล้ว 14,658,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 51
สำนักงาน Lanexang Avenue 0100, Vientiane, Lao People’s Democratic Republic
โทรศัพท์ (856) 2121 6465-6
โทรสาร (856) 2121 9690
ประเภทธุรกิจ ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ และอินเทอร์เน็ต
ทุนจดทะเบียน 96,840,000 ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 96,840,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ทุนชำระแล้ว 96,840,000 ดอลลาร์สหรัฐ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 24.99
สำนักงาน 23 Singha Road, Phonexay Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Lao People’s Democratic Republic
โทรศัพท์ (020) 7780 0700
โทรสาร (020) 7780 0701
ประเภทธุรกิจ ให้บริการโทรศัพท์ พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ใน สปป.ลาว
ทุนจดทะเบียน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ทุนชำระแล้ว 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100

หมายเหตุ

  1. ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
  2. บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน เข้าซื้อกิจการของบริษัท วิมเปิลคอม จำกัด จากรัฐบาล สปป.ลาว ในเดือนมกราคม 2562

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่